Vanaf medio oktober zal Compeer Infra het groot onderhoud starten aan de Velserstraat te Haarlem. Vanwege de bereikbaarheid zullen de werkzaamheden in 6 hoofdfasen worden uitgevoerd. Deze fasen worden bij de Fasering verder besproken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • het verrichten van sloop- en opruimingswerken (o.a. riolering, verharding, straatmeubilair)
 • het verrichten van bemalingen, incl. retourbemaling
 • het verrichten van grondwerken, incl. leverantie van zand
 • het aanbrengen van leidingwerk (riolering, drainage)
 • het aanbrengen van kolken en huis- en kolkaansluitingen
 • het aanbrengen van wegfunderingen
 • het aanbrengen van open verhardingen
 • het aanbrengen van gesloten verhardingen (asfalt)
 • het aanbrengen van wegbebakening
 • het aanbrengen van straatmeubilair
 • het aanbrengen van openbare verlichting
 • het toepassen van tijdelijke voorzieningen
 • het verrichten van ontgravingswerkzaamheden onder archeologisch toezicht

Planning
GSU 18 oktober 2017
GEU eind maart 2018

Fasering

Fase 1: kruispunt Kleverparkweg/Velserstraat.
Fase 2: vanaf kruispunt Kleverparkweg t/m kruispunt Aelbertsbergstraat.
Fase 3: kruispunt Aelbertsbergstraat tot kruispunt Saenredamstraat.
Fase 4: kruispunt Saenredamstraat tot kruispunt Gerreit van Heesstraat. Aelbertsbergstraat.
Fase 5: vanaf kruispunt Gerrit van Heesstraat tot kruispunt Kleverlaan.
Fase 6: aanbrengen asfalt t.p.v. aansluiting Velserstraat met Kleverlaan.

Actueel

Contact
Indien u vragen heeft over de uitvoering en/of de planning i.v.m. bijvoorbeeld een verhuizing of bereikbaarheid van uw woning kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager mevrouw Irma Graveland via omgevingsmanager@compeer-bv.nl of 06-4443 2336.

Verder informatie zal worden verstrekt via bewonersbrieven per post. Ook kunt u de inloop informatieavond bijwonen op 4 oktober 2017 van 19:00 tot 20:30 uur. Het adres luidt: Velserstraat 17, schoolgebouw De Ark.